Zielona Strefa

Zielona Strefa

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 

JEŚLI WIDZISZ LUB WIESZ O PRZYPADKACH NIEHUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ALBO ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI 

NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY POWIADOM NAS


Regulacje te odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną prawną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz z innych regulacji prawa.

Jeśli wiesz o uzasadnionych przypadkach znęcania się nad zwierzętami, niehumanitarnym traktowaniu lub oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem powiadom nas.

 

 

Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa podejrzeń zaistnienia czynów zabronionych popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności: znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew oraz poruszanie się po terenach leśnych quadami.

link do strony: Krajowa Mapa Zagrożeń


Obowiązujące akty prawne na dzień 19.04.2011r

* USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
* USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2002 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.)(Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. z dnia 5 września 1998 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.) 
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów dla konkursów zwierząt. 
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży.
* Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. (Dz. Urz. UE L z 05.01.2005)

 

Powrót na górę strony